ثبت امتیاز
پروژه حذف اردوغان به دستور اسرائیل و آمریکا و با محوریت جریان گولن آغاز شد.

پروژه حذف اردوغان به دستور اسرائیل و آمریکا و با محوریت جریان گولن آغاز شد!!!

محمد متینر، از سیاسیون سرشناس حزب عدالت و توسعه و یکی از فعالین رسانه ای در ترکیه طی یادداشتی در روزنامه ینی شفق از آغاز پروژه ای برای حذف اردوغان از صحنه سیاسی ترکیه خبر داد. وی در این یادداشت با بیان اینکه در ابتدا قرار بود اردوغان را از حزب عدالت و توسعه تصفیه کنند اینگونه مطرح کرد: این فرآیند از سال 2012 آغاز شد، حوادثی مانند پارک گزی، حوادث 17-25 اکتبر، درس خانه ها و مسائلی از این دست همگی برای آن بود که اردوغان را در درون حزب بی اعتبار کرده و همه را به این نتیجه برسانند که با اردوغان نمی شود این راه را طی کرد. آنان فکر می کردند که با انتخاب اردوغان به عنوان رئیس جمهور این کار راحت تر خواهد شد.

متینر، در ادامه بیان کرد که همه این رخدادها به دستور اسرائیل و آمریکا و با عاملیت جریان گولن در حال اتفاق افتادن است و قرار بود با حذف اردوغان، آقای عبدالله گل به ریاست حزب برسد و در عین حال نخست وزیر شود. از طرفی دیگر، داود اغلو در ابتدا نسبت به اردوغان وفادار بود اما در ادامه او هم وارد این بازی حذف اردوغان شد و تلاش کرد تا با استفاده از بهانه های قضایی که توسط جریان گولن تهیه شده بود اردوغان را حذف کند.

به نظر می رسد که متینر در تلاش است که چهره بسیار متفاوتی از اردوغان و اقدامات سیاسی وی در ترکیه را به تصویر بکشد. اینکه رسانه ها در ترکیه به شدت تحت نظارت هستند و تمامی آنان توسط دولت اردوغان کنترل و هدایت می شود جای هیچ شکی نیست. از طرفی دیگر، اقدامات اردوغان به عنوان رئیس جمهور این کشور در قالب سناریوهای متفاوت به جای رسیده است که اکنون با ایجاد تهدیدات مختلف و گاها موهوم می تواند جریان سازی جدیدی انجام دهد. بدون تردید اردوغان به دنبال ثبت، نام خود در تاریخ ترکیه در طول 100 سالگی جمهوری ترکیه است و به نوعی قصد دارد نام آتاتورک دوم ترکیه را یدک بکشد. تهدید زایی توسط رسانه ها که به نظر می رسد به واسطه دستگاه سیاسی اردوغان رخ داده است بخشی از پروژه سرکوب وی در برابر منتقدان و مخالفین است. رئیس جمهور ترکیه با بهره گیری از سیطره رسانه ها و توهم توطئه در صدد حذف مخالفین خود در جریان اردوغان محوری در ترکیه است. حزب عدالت و توسعه پیشران اصلی این جریان بوده و از تمامی امکانات حتی بر اساس حذف نزدیکترین افراد برای بت سازی اردوغان بهره می برد. ترکیه 2023 ترکیه ای است که اردوغان به دنبال ثبت تاریخی نام خود بر آن است و این رخداد حتی به بهانه تهمت و حذف دوستان حزبی نیز انجام می شود. رخدادی که در آینده می توان از دیکتاتوری نوین از آن یاد کرد.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.