ثبت امتیاز

تجارت و هژمونی ترکیه /اقتصاد ترکیه یکی از مهمترین منابع قدرت این کشور به منظور ایجاد هژمونی در منطقه است.

ترکیه طی سال های گذشته سعی داشته است تا بتواند از طریق بازسازی و تقویت زیرساخت های اقتصادی خود به خصوص در حوزه صادرات نقش مهمی در منطقه خاورمیانه ایفا کند. در کانون بهم ریختگی امنیتی خاورمیانه، اقتصاد نقش بسیار مهمی در توسعه زیرساخت های هژمونیک دارد.

بر این اساس، ترکیه با تقویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این سطح از توسعه اقتصادی به عنوان یک کشور صادر کننده دست یافته است. لذا، افزایش سطح توسعه اقتصادی ترکیه می تواند یک ساخت هژمونیک منطقه ای را برای این کشور به ارمغان آورد.و در نتیجه تجارت و هژمونی ترکیه ، رابطه ی مستقیم با یکدیگر دارند.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.