ثبت امتیاز

دانشجویان خارجی در ترکیه

بیشـترین تعـداد دانشـجویان دانشـگاه در اروپـا از نظـر جمعیـت در ترکیـه اسـت، امـا از نظـر میـزان دانشـجویان بین المللـی، ترکیـه در میان اعضای سـازمان توسـعه اقتصادی و همـکاری OECD رتبـه چهـارم از آخـر را دارد.

در سـال 2019 ،از هـر 100 دانشـجوی دانشـگاه در ترکیـه تنهـا 2 نفـر دانشـجوی بین المللـی بودنـد. ایـن نـرخ در انگلسـتان 19 درصـد، در آلمـان 10 درصـد و در یونـان 4 درصـد اسـت در آزمون مؤسسـات آموزش عالی (YKS )از سال 2022 ،استفاده از امتیاز آستانه آزمون مهارت پایه (TYT )و آزمون مهارت میدانی (AYT )که 150 و 180 است، در اولویت کاردانی و کارشناسی لغو شده است.

این تصمیم راه را برای دانشجو شدن حتی کسانی که نتوانستند نمره آستانه کسب کنند هموار کرد. با افزایش سریع تعداد دانشگاه ها در سالهای اخیر، تعداد دانشجویان نیز افزایش چشـمگیری داشـته اسـت. بر اسـاس داده های سـال 2019 ،از هر هزار نفر در ترکیه 95 نفر دانشجو هستند.

ترکیه که در این زمینه در صدر اروپا قرار دارد، کشورهای پیشـرو اتحادیـه اروپـا را بـا اختلاف زیادی پشـت سـر گذاشـته اسـت. تعداد دانشـجویان بـه ازای هـر هـزار نفـر در آلمـان و فرانسـه 40 نفـر اسـت. این نرخ در انگلسـتان 39 اسـت. در اتحادیـه اروپـا (EU )انتظـار مـی رود بـا حـذف آسـتانه نمره 38 ،این نـرخ بیش از پیش افزایـش یابـد.

از یـک سـو، ترکیـه فعالیت هایـی را بـرای جـذب دانشـجویان بین المللـی بـه ایـن کشـور انجـام می دهـد. بـرای دانشجویان خارجی در ترکیه ،بورسـیه تحصیلی ارائه می شـود. با وجود این، میزان دانشـجویان بین المللی در سـطح دانشـگاه بسـیار پاییـن اسـت.

ترکیـه در میـان کشـورهای OECD از آخـر چهارمیـن کشـور در ایـن زمینه است. بر اساس دادههای OECD برای سال 2019 ،میزان دانشجویان بین المللی در بین دانشجویان در ترکیه 2 درصد است. با این حال، این نرخ در انگلیس 19 درصد، در آلمـان 10 درصـد و در یونـان 4 درصـد اسـت، در حالی کـه لوکزامبورگ با 49 درصد در قلـه قـرار دارد.

نـرخ دانشـجویان بین المللـی کـه در اسـترالیا 28 درصد اسـت، در نیوزلند 21 درصـد اسـت. کلمبیـا بـا 2.0 درصـد در رتبـه آخـر قـرار دارد و پـس از آن مکزیک با 7.0 درصد، شیلی با 8.0 درصد و ترکیه با 2 درصد قرار دارند. نرخ دانشجویان دانشگاه های بینالمللـی در عربسـتان سـعودی، کـه عضـو OECD نیسـت، امـا یـک شـریک کلیـدی اسـت، 4.4 درصـد و در روسـیه 2.4 درصـد اسـت.

از نظـر تعـداد، تعـداد دانشجویان خارجی در ترکیه در سـال 2019 ،155 هزار نفر بوده اسـت. این عدد در آمریکا 977 هزار، در انگلسـتان 489 هزار، در آلمان 333 هزار، در کانادا 279 هزار، در فرانسه 246 هزار، در هلند 108 هزار است.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.