ثبت امتیاز

فساد در ترکیه :

شاخص ادراک فساد 2021 سازمان شفافیت بین المللی: سقوط ترکیه به رتبه 96 فساد در بین 180 کشور

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی ترکیه با سقوط 2 پله ای نسبت به سال 2020 در سال 2021 در رتبه 96 از بین 180 کشور قرار گرفت.

سـازمان شـفافیت بین الملـل شـاخص ادراک فسـاد در سـال 2021 را منتشـر کـرده اسـت. ترکیـه در 10 سـال گذشـته بیشـترین امتیـاز را از دسـت داد و بـا 38 امتیـاز در بیـن 180 کشـور به رتبه 96 سـقوط کرد.

بر اساس شاخص های شفافیت افزایش امتیاز به معنای بهبود در روند شفافیت است(تصویر 1).

تصویر 1. شاخص فساد بین سال های 2012 تا 2021 در ترکیه (سازمان شفافیت بین المللی)

فساد در ترکیه

سـازمان شـفافیت بین الملل که با فساد مبارزه می کند و در بیش از 100 کشور فعالیت می کند، از سال 1995 هر سال یک شاخص ادراک فساد منتشر می کند. بر مبنای تصویر 1، روند امتیاز فساد در ترکیه دارای شیب نزولی بوده و این باعث شده است تا این کشور از لحاظ فساد وضعیت نامطلوبی داشته باشد.

پیش از این، ترکیه در لیست خاکستری FATF  نیز قرار گرفته بود و این بدان معنی است که امنیت سرمایه در این کشور به شدت تهدید می شود. شاخص فساد یک عامل بسیار مهمی در سرمایه گذاری خارجی محسوب می گردد و در صورت افزایش سطح فساد در یک کشور از میزان این سرمایه گذاری کاسته می شود.

عمدتا دولت هایی که دارای تنش بین المللی هستند و از باندهای مافیایی برخوردارند در رتبه بندی های سازمان شفافیت در جایگاه نا مطلوبی قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.