عراقی ها بیش ترین اتباع خارجی در ترکیه

ثبت امتیاز

عراق دارای بیشترین اتباع خارجی در ترکیه

بر اساس گزارش شبکه دولتی ترکیه عراق، افغانستان و ایران سه کشور عمده هستند که بیشترین اتباع را در ترکیه دارا هستند.

جمعیـت خارجـی مقیـم ترکیـه تـا پایـان سـال 2021 یک میلیون و 792 هـزار و 36 نفر اعلام شـده اسـت. بـر اسـاس داده هـای مرکـز آمار ترکیـه عراق، افغانستان و ایران به ترتیب بیشترین اتباع خارجی در ترکیه را دارا هستند.

ردیفکشور نفر (هزار)
1 عراق322
2افغانستان183
3ایران128

 

بـر اسـاس نتایـج سـامانه ثبـت نـام مبتنـی بـر آدرس، جمعیـت خارجـی مقیـم ترکیـه بـا 458 هـزار و 626 نفـر افزایـش نسـبت بـه سـال قبـل به یـک میلیـون و 792 هزار و 36 نفر رسید.

7.49 درصد از این جمعیت مرد و 3.50 درصد زن هستند.این امر نشان دهنده افزایش مهاجرت کشورهای همسایه به ترکیه است و به نظر می رسد با افزایش بحران در خاورمیانه ترکیه اولین مقصد است که اتباع کشورهای دچار تنش به آنجا مهاجرت می کنند.

همچنین ببینید

توسعه ترکیه

ترکیه در مسیر توسعه نوین

رجب طیب اردوغان از فصل جدید استراتژی توسعه ترکیه برای تبدیل شدن به قدرت بین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.