4.7/5 - (4 امتیاز)

بر اساس داده‌های سازمان آمار ترکیه، جمعیت کشور در سال 2021 به 84 میلیون و 680 هزار و 273 نفر رسیده است.

داده های سرشماری نفوس و مسکن ترکیه

بر اساس داده‌های سازمان آمار ترکیه و طبق داده های سرشماری نفوس و مسکن ترکیه ،جمعیت ترکیه که در سرشماری سال ۱۹۲۷ (اولین سرشماری ملی ترکیه در عصر جمهوریت) ۱۳ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۲۷۰ نفر بود، طی سالیان متمادی افزایش مستمر داشته و در سال ۲۰۲۱ به ۸۴ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۲۷۳ نفر رسیده است.

سرشماری نفوس و مسکن ترکیه

اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم، می بینیم که در سال‌های اول جمهوی به دلیل تأثیرات دو جنگ جهانی و جنگ های ترکیه با کشورهای دیگر، جمعیت زنان بیشتر از مردان بود. این روند به مرور و با کمرنگ شدن آثار سو جنگ تعدیل شد و بر اساس داده های سرشماری سال ۲۰۲۱، پیش بینی می شود در سال‌های پیش رو جمعیت زنان و مردان در ترکیه تقریبا به یک اندازه خواهد رسید.

 در حالی که جمعیت مردان در سال ۱۹۲۷ میلادی ۶ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۸۷۹ نفر بود، در سال ۲۰۲۱ به ۴۲ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۱۰۱ نفر افزایش یافت. جمعیت زنان نیز در سال ۱۹۲۷ میلادی ۷ میلیون و ۸۴ هزار و ۳۹۱ نفر بود که در سال ۲۰۲۱ به ۴۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۱۷۲ نفر افزایش یافته است.

می دانیم که هرم جمعیت به عنوان نموداری تعریف می‌شود که تغییر در ساختار سنی و جنسیتی جمعیت را نشان می‌دهند.

 اگر نگاهی به هرم جمعیت ترکیه داشته باشیم، می بینیم که هرم جمعیتی ترکیه در سال‌های ۱۹۳۵، ۱۹۶۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۲۱ دچار روند تغییرات بنیادین شد و از شکل و شمایل هرمی با قاعده بزرگ و راسی کوچک، که حاکی از میزان موالید و فوت کودکان زیر یک سال زیاد و ناچیز بودن امید به زندگی و شمار سالمندان بود، مبدل به هرمی با قاعده و راس در حال تعدیل است.

 این امر به دلیل کاهش تعداد موالید و مرگ کودکان زیر یک سال و بهبود امید به زندگی و شمار سالمندان است. بر این اساس مشاهده می‌شود که ساختار سنی جمعیت با کاهش نرخ باروری و مرگ و میر و افزایش امید به زندگی و تحولات بهداشتی تغییر کرده و جمعیت سالمند ترکیه طی این سال‌ها افزایش یافته است.

این امر به معنای تغییر ساختار جمعیتی ترکیه از جامعه ای سنتی و در حال توسعه به جامعه ای در حال رشد فردیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

پیش بینی می شود روند تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، تغییر نسلی، رشد شبکه های اجتماعي و البته جنگ های احتمالی موجب تغییرات اساسی در مولفه های کمی و کیفی جمعیت کشورهای خاورمیانه خواهد شد و ترکیه نیز از این قاعده کلی مبرا نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.